Logowanie:

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany? załóż konto»
Nie pamiętasz hasła? przypomnij hasło»
zaloguj sięzarejestruj się

Regulamin

I.WSTĘP

Właścicielem Portalu www.wideoarena.pl jest:

firma ?ALPIN?
ul. Targowa 26/39
87-100 Toruń

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego wideoarena.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.wideoarena.pl
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Nazwa Portalu, prawa autorskie do projektu graficznego i kodu szablonu graficznego, w tym autorskie prawa majątkowe do korzystania z Portalu w  szczególności do rozpowszechniania w formie serwisu internetowego, publikacji elektronicznych lub papierowych, materiałów reklamowych lub promocyjnych, z prawem do zwielokrotniania z wykorzystaniem dowolnych technik elektronicznych lub drukarskich podlegają ochronie prawnej.
Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

II. DEFINICJE

 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oraz inne podmioty prawa handlowego, zarejestrowana w Portalu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację w Portalu.

 • Konto - miejsce w portalu, dostępne po zalogowaniu się , w którym użytkownik może wprowadzać oraz zmieniać swoje dane, zdjęcia, oraz inne elementy tworzące zawartość portalu.

 • Profil - miejsce w portalu, w którym zawarte są informacje na temat użytkownika, jego zdjęcia oraz dane kontaktowe przekazane przez niego dobrowolnie w celu zamieszczenia w Portalu. Dane te będą dostępne dla innych użytkowników portalu.

 • Login - indywidualna nazwa Użytkownika, obrana podczas rejestracji konta w portalu.

 • Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal

 • Baza Kont (Profili) - zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej

 • Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa (e-mail) służąca do komunikacji między Użytkownikami Serwisu

 • Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Portalu oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Rejestrując się w Portalu www.wideoarena.pl , Użytkownik tym samym oświadcza że:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Portalu,
  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą,
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
  e) umieszczenie na koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą,
  f) jest posiadaczem wszelkich praw do materiałów umieszczonych przez niego w Portalu.

 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, jak i w przypadku nie stosowania się do regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika zmierzające do destabilizacji Portalu stanowią
  czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. W takim przypadku Administrator uprawniony jest do podjęcia odpowiednich czynności, z dążeniem do naprawy poniesionej szkody włącznie.

 4. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.

 5. Zabrania się użytkownikowi umieszczania adresów i  nazw innych serwisów, w celu ich promocji.

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

 2. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

 3. Użytkownikiem portalu może zostać każda osoba, która zaakceptuje Regulamin portalu oraz dokona rejestracji w portalu.

 4. Rejestracja w Portalu www.wideoarena.pl. oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu).

 5. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację w Profilu Użytkownika.

 6. Dane Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, nie dotyczy to obowiązku udostępniania danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis www.wideoarena.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz.U. z.2002 r. Nr.101, poz. 926. ze zmianami) jest Alpin.

 8. Użytkownicy mają zagwarantowane prawo do dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie serwisu bądź drogą pisemną poprzez kontakt z administratorem danych osobowych.

 9. Rejestrując się w portalu użytkownik oświadcza, iż zna i akceptuje treść regulaminu.

V. UCZESTNICTWO W PORTALU.

 1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.

 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.

 4. Rejestracja oraz utworzenie Konta następuje wciągu 7-miu dni roboczych od wypełnienia formularza znajdującego się pod adresem www.wideoarena.pl/rejestracja. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

 5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wszystkich danych zgodnie z prawdą.

 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję go w całej rozciągłości,
  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celu właściwego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  e) zezwalam na wykorzystywanie zdjęć i materiałów umieszczonych przeze mnie na Koncie w celu świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  f) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
  g) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.

 7. Alpin nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem zachowania użytkowników www.wideoarena.pl, naruszające prywatność innych osób.


 

VI OKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2012r.

2.  Alpin zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian w niniejszym Regulaminie.

3.  Zmiany oraz modyfikacje w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowego Regulaminu w ramach serwisu www.wideoarena.pl.

drukuj  poleć artykuł
Regulamin | Pomoc | O nas | Kontakt
WideoArena.com - Copyright © by, Alpin 2012 - 2024